slider slider slider slider slider slider slider slider slider

Škubánek

Škubánek byl odebrán z velmi nevhodných podmínek, celý život byl zavřený v tmavé kobce, bez lidského kontaktu, bez venčení, bez pořádného jídla. Vystrašený, nedůvěřivý trávil roky v kotci. Nyní si užívá své rodiny, miluje děti a od rána do večera by se mazlil...

Charliek

Charliek k nám přišel velmi zanedbaný, podvyživený, zablešený a nešťastný. Nikdo ho nehledal, nikdo ho nechtěl.. Až se na něho usmálo štěstí a odjel do úžasné nové rodiny zde na Moravě.

Ayrin

Ayrin byla zachráněna z cigánské osady těsně před smrtí. V krku měla zarostlý drát, který ji musel být chirurgicky odstraněn, psychicky zlomená, vyděšená z lidské přítomnosti. Po celou dobu u nás dělala obrovské pokroky, ke své nové paničce cestovala do Prahy. Celý život jí lidé ubližovali, ona teď na oplátku lidem pomáhá pomocí canisterapie. 

REX

Rex pásl ovečky na španělských pastvinách, poté však dostal zánět do očka a majitel místo léčby zvolil sklep. Bití se střídalo s kopanci, až Rex kvůli zánětům a špatné péči oslepl úplně. Byl dovezen k nám, veterinárně ošetřen, a v dočasné péči své zachránkyně se dočkal úžasného domova!

LILY

Lily jsme přijali do péče z nevyhovujících podmínek. Je jí kolem 7 let. Při kastraci jí byl též odstraněn velký nádor na mléčné žláze. Po těžkých operačních komplikacích je již v pořádku, i když riziko, že dojde ke komplikacím při dalším zákroku bohužel trvá.

TEREZKA A MATĚJ

Terezku jsme převzali po dohodě se zastupitelstvem obce Nehvizdy do dočasné péče. Medově bílé Terezce jsou cca 3-4 roky a zjistili jsme následně, že čeká štěňátka. Možná i to byl důvod, proč se jí někdo zbavil. Terezce se narodilo 5 štěňátek a bohužel přežil pouze Matějíček. Oběma budeme hledat nové láskyplné domovy.

JENNY

Jenny se narodila r.2008 a porodila několik vrhů štěňat. Byla převzata z nevhodných podmínek a všechno normální bylo pro Jenny naprosto nové. Objevovala chůzi na vodítku, trávu, zvuky města.... V dočasné péči udělala veliký pokrok a dnes je z ní krásná a sebevědomá teriéří holka v nové milující rodině.

MAX

Max je desetiletý pes s hodně zamotanou minulostí. Byl nalezený, majitel se o něj nepřihlásil a tak šel Maxík do adopce. Z adopce byl opakovaně vrácen, protože má komplikovanější povahu. Ale při správném vedení bude skvělým společníkem...Zasloužil by si už klidného a laskavě důsledného páníčka, u kterého by mohl prožít zbývající roky života.

BIBI

Dvouletá nalezená fenka, kříženec jorka...BIBI překonala během hospitalizace parvovirozu a vybojovala naději na lepší život, v současné době v dočasné péči na doléčení

Jak postupovat při zjištění týrání zvířat?

Nebuďme lhostejní k týrání zvířat, nenechte se odbýt – požadujte řešení na místech, která mají povinnost týrání řešit!

                                                                                                                                    Sunny2

 Jak postupovat při zjištění týrání zvířat?

1. Zjistit si kontaktní údaje majitele týraného zvířete  - jméno, bydliště

2. Jak k týrání dochází, co se děje, jak vypadá situace - pokud možno znát konkrétní datum, čas, místo

3. Pořídit video, fotodokumentaci, může být i zvukový záznam zvířecího pláče....jakýkoliv důkaz

4. Uschovat si kopie všech předávaných dokladů

5. Kontaktovat policii ĆR, městskou policii, krajský či obecní úřad, krajskou veterinární správu.


Místně příslušná veterinární správa je povinna konat a nahlášení týrání zkontrolovat (kontroluje dodržování zákonů). Náklady spojené s léčením, péčí po odebrání zvířete (např. pobyt v depozitu, útulku) týraného zvířete hradí ten, který tento stav způsobil, tj. majitel zvířete.
 

Zde můžete nahlásit týrání zvířat on – line http://pes.help24.cz/nahlaseni-tyrani-zvirat.php


Kontakt na příslušnou Krajskou veterinární správu najdete zde, dle místa, kde se týrání odehrálo www.svscr.cz

Nadace na ochranu zvířat Tel.: +420 222 135 460

SOS LINKY - 0602/ 357 443 a 0606/ 945 191

Liga na ochranu zvířat - inspektorka p. Semelová tel.: 728 821 956

                                                                                                    Sunny_2

Způsob oznámení o týrání zvířat /informace ze stránek Státní veterinární správy/

Občané mohou podávat, nejlépe písemnou formou, oznámení a podněty k šetření případů na ochranu zvířat proti týrání

 • příslušnému obecnímu úřadu,
 • krajské veterinární správě (resp. příslušnému veterinárnímu inspektorátu v bývalých okresních městech apod.),
 • policii ČR,
 • státnímu zastupitelství.

Přestupky a správní delikty na úseku ochrany zvířat proti týrání projednávají orgány ochrany zvířat ve správním řízení.

Trestní činy vyšetřují orgány činné v trestním řízení a projednávají je soudy.

Pracovníci orgánů ochrany zvířat pověření výkonem dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění, a obecně závaznými právními předpisy vydanými na jeho základě jsou oprávněni vstupovat do chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, do objektů, v nichž je prováděna obchodní činnost se zvířaty, do objektů chovatelů, v nichž jsou chována zvířata, a do objektů, v nichž jsou zvířata porážena, vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti; tato pomoc je bezplatná.

Dozor vykonávají příslušné krajské veterinární správy nebo SVS ČR v případech, kdy si to vyhradí. Pověřen výkonem dozoru může být pouze odborný pracovník, který dosáhl věku 18 let, získal osvědčení o způsobilosti po úspěšném složení zkoušek podle zkušebního řádu a prokázal v rámci zkoušky znalost právních předpisů, vztahujících se k činnosti jím vykonávané.

Podle zjištěných skutečností při porušení zákona no ochranu zvířat pracovníci orgánů veterinární správy podávají podněty k zahájení správního řízení příslušným obecním úřadům obcí s rozšířenou působností.Obecní úřad obce s rozšířenou působností je povinen projednat všechny podněty podané orgány veterinární správy podle § 22 odst. 1 písm. j) m), písemně, vyrozumět příslušnou krajskou veterinární správu do jednoho měsíce od podání podnětu o učiněných opatřeních a po vydání rozhodnutí o výsledku řízení.

Při projednávání podnětu k ochraně zvířat podle § 24a zákona na ochranu zvířat Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

 • rozhodují o zvláštním opatření podle § 28a ( viz dále),
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat,
 • projednávají přestupky na úseku ochrany zvířat,
 • projednávají správní delikty podle § 27,
 • provádějí zvláštní opatření podle § 28a v součinnosti s příslušným orgánem Policie České republiky,
 • plní další úkoly v ochraně zvířat stanovené tímto zákonem a zvláštními právními předpisy, není-li příslušný jiný orgán ochrany zvířat.

Na území hlavního města Prahy plní úkoly podle odstavce 1 příslušný úřad městské části hlavního města Prahy.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností si vyžádá v řízení o správním deliktu odborné je povinen vyžádat si odborné vyjádření orgánů veterinární správy, které je v řízení o přestupku nebo správním deliktu závazné. Je-li řízení zahájeno z podnětu orgánu státní veterinární správy a součástí podnětu je i odborné vyjádření, další odborné vyjádření se nevyžaduje. Odborné vyjádření se rovněž nevyžaduje v řízení o správním deliktu spočívajícím v povinnosti učinit opatření proti úniku zvířete.

Podle §25 Zaměstnanci zařazení v orgánu ochrany zvířat, pověření výkonem dozoru nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem, právními předpisy vydanými k jeho provedení a přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, posuzovatelé zařízení při akreditačním řízení týkajícím se osoby provozující uživatelské zařízení a při řízení o vydání osvědčení osobě provozující chovné nebo dodavatelské zařízení a při dodržení podmínek stanovených veterinárním zákonem2) také zaměstnanci obcí zařazení v obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, pokud je to nezbytné k provedení řízení o správním deliktu nebo při provádění zvláštního opatření podle tohoto zákona, jsou oprávněni

 1. vstupovat do chovných, dodavatelských a uživatelských zařízení, do objektů v nichž je prováděna obchodní činnost se zvířaty, do objektů a na místa, kde se konají veřejná vystoupení anebo kde jsou provozovány útulky pro zvířata, do objektu chovatelů, v nichž jsou chována zvířata a do objektů, v nichž jsou zvířata usmrcována,
 2. vyžadovat od chovatelů potřebné doklady, informace, věcnou osobní a jinou pomoc nezbytnou k výkonu své činnosti; tato pomoc je bezplatná,
 3. pořizovat obrazovou dokumentaci.

Podle § 28a na návrh krajské veterinární správy může obecní úřad obce s rozšířenou působností správním rozhodnutím může realizovat tato zvláštní opatření

 1. nařídit a zajistit umístění týraného zvířete do náhradní péče, vyžaduje-li to jeho zdravotní stav, nebo pokud je opakovaně týráno,
 2. nařídit chovateli zajistit opatření ke snížení počtu hospodářských zvířat včetně jejich usmrcení v souladu s tímto zákonem, dochází-li k jejich týrání,
 3. nařídit chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad.

Odvolání proti rozhodnutí podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.
Náklady spojené s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a s následnou péčí o něj hradí osoba, jíž bylo zvíře odebráno.
Náklady na léčení zvířete, které bylo týráno a poškozeno tak na jeho zdraví, ponese osoba, jež tento stav způsobila, i když přesahují hodnotu zvířete.
Náklady spojené se snížením počtu hospodářských zvířat hradí chovatel.
O nákladech podle odstavců 3 a 4 rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve správním řízení.

Každý chovatel, nebo pořadatel veřejného vystoupení je povinen pracovníkům orgánů ochrany zvířat provádějícím dozor nad dodržováním tohoto zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení a osobám

 1. umožnit vstup do prostor a míst uvedených v odstavci 1 písm. a),
 2. poskytnout potřebné informace, doklady, věcnou a osobní pomoc nezbytnou k výkonu jejich činnosti, včetně umožnění bezplatného přístupu na veřejná vystoupení,
 3. předvést na požádání zvíře nebo zvířata na místo určené pracovníkem provádějícím dozor.

Provozovatel útulku nebo záchranné stanice musí kromě uvedených stanovených povinností vést a poskytnout pracovníkům orgánů ochrany zvířat, provádějícím dozor nad dodržováním právních předpisů na úseku ochrany zvířat, tyto informace a doklady:

 1. provozní řád zabezpečující ochranu pohody zvířat a organizaci práce a pracovních postupů stanovených zvláštními právními předpisy 6a),
 2. seznam přijatých zvířat s uvedením počtu, druhu, popisu včetně identifikačních znaků, hmotnosti, data a místa nálezu zvířat nebo uvedení jejich původních chovatelů 6b),
 3. seznam vydaných zvířat a jejich nových chovatelů 6b), včetně data předání, adresy, kde budou zvířata chována, nebo míst, kde byla zvířata opětně vypuštěna do původního prostředí,
 4. evidenci úniků zvířat z útulku,
 5. doklad o odborné způsobilosti.

Členové nebo pracovníci zájmových organizací a občanských sdružení nejsou orgány dozoru nad ochranou zvířat

Orgán nebo jiná osoba, která provádí zabezpečení bytu nebo jiného prostoru, či jiné opatření, v jehož důsledku nebude do bytu nebo jiného prostoru dočasně nikdo vcházet, je povinna se ujistit, že v bytě nebo jiném prostoru nezůstane živé zvíře, které by mohlo být týráno v důsledku omezení jeho výživy a napájení. Pokud zjistí, že takové ohrožení existuje, neprodleně to oznámí příslušnému obecnímu úřadu nebo úřadu městské části. Tento úřad bezodkladně zajistí zvířeti potřebnou péči, popřípadě je za tím účelem umístí do náhradní péče; účelně vynaložené náklady spojené s touto péčí hradí stát. Vlastník zvířete je povinen nahradit státu náklady, které byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených se zajištěním náhradní péče o zvíře.

Další informace jsou uvedeny na stránkách www.svscr.cz nebo www.mze.cz – ochrana zvířat.